Info 1 2019

Info 1/2019Hej Veteraner.

Här kommer den utlovade informationen från dels årsmötet samt även hur jag uppfattat vad som behandlades på SATCA flygsäkerhetsdagar 3–4 april.

 

Årsmötet gick som brukligt av stapeln genom båtfärd Stockholm – Mariehamn. 78 anmälda till evenemanget. Nu drabbades en del av vinterkräksjuka samt andra åkommor (?!) varför totalen hamnade kring 70. Nytt för i år var att även FS-veteraner erbjöds att delta. Om vi ser på antalet deltagande FS var de inte så många. Totalt räknade jag in 5 varav 3 är gifta eller sambos med medlemmar.

Dag 1 inleddes med start av årsmötet och vi ajournerades efter § 6 för att hinna med middagen. Efter att ha öppnat mötet dag 1 samt serverat öl/vin till deltagarna känner jag mig som en ryttare på en bångstyrig häst. Tjo och tjim och glada tillrop gör att alla känner sig hemma och har roligt. Sju punkter på dagordningen gicks igenom. Eftersom en punkt hade bäring på förändring av dagordningen togs beslut om denna punkt innan dagordningen spikades.

 

Förslag från styrelsen, stadgeändring

Styrelsen för Flygledarveteranerna framför härmed till årsmötet förslag till att dels förändra antalet styrelsemedlemmar i styrelsen samt att ersättarna avskaffas. Detta innebär att alla styrelseledamöter är ordinarie.

  • 4, Styrelse (förslag till förändring av nuvarande stadgar).

 Att    Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi samt          upprätthåller kontakten med medlemmarna och berörda organ och myndigheter.

Att     Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst sex ledamöter.

Att     Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är beslutsför när minst, fyra ledamöter, däribland ordföranden eller sekreteraren är närvarande.

 

Skälet till förslaget är att Styrelsen måste anpassa ekonomin till givna ramar. Vi minskar med en person i styrelsen samt vi drar in på antalet styrelsemöten. Förslaget gick igenom och som en konsekvens av detta förändrades dagordningen till årsmötet (se bilaga). Efter ca en timme ajournerades mötet för middag. Som vanligt i ”Paradiset” serverades god mat till deltagarnas förnöjelse. Föreningen bjöd på en öl/ ett glas vin. Därefter vidtog fria aktiviteter till långt in på småtimmarna. Detta utan att något svinn dag 2 kunde märkas.

 

Dag 2 inleddes med parentation för följande avlidna medlemmar: Harald Pettersson, Nils Duveborn, Ulf Högström, Rolf Nilson, Lars Andersson, Ulf Forsberg. Per Lindqvist, Roland Adefelt. Efter detta hölls en tyst minut för att hedra de bortgångna.

 

Därefter inleddes årsmötet ånyo från § 7. Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen samt medlemsavgift för 2020 godkändes av årsmötet. Valberedningen har haft ett lätt jobb även i år. Valberedningens förslag togs av ett enigt årsmöte.

 

Ordförande

Roger Elsborg                                1 år, till årsmötet 2020)

 

Styrelseledamöter

Douglas Hallöf                              1 år, till årsmötet 2020 - fyllnadsval

Karin Anghus                                 2 år, till årsmötet 2021 - omval

Jan Ottosson                                 2 år, till årsmötet 2021 - omval         

Lennart Jönsson                           2 år, till årsmötet 2021 - omval

Följande styrelseledamöter är valda till årsmötet 2020: Lars Stenberg, Bror Bruzell

Revisor                                         1 år, till årsmötet 2020

Tord Gustavsson

Revisorsuppleant                          1 år, till årsmötet 2020

Ronny Svensson

Valberedning                               1 år, till årsmötet 2020

Se protokoll                                

Samtliga funktionärer i styrelsen, revisorer samt valberedning omvaldes. Som sagts ovan enligt stadgeändringen är numera alla ledamöter i styrelsen ordinarie.

 

Vår föredragshållare i år var Henrik Elinder. Han har varit anställd vid SHK i många år. Henrik talade om hur en utredning efter en incident organiseras samt hur en rapport arbetas fram. Han gav oss en mycket ingående information om utredningen av haveriet på Linate. Alla de tillkortakommanden som fanns och de var många noterades. Från SHK:s sida krävde man att dessa fel och brister samt skarpa rekommendationer från utredarna skulle ingå i rapporten för att acceptera denna. I ljuset av dagens regelverk häpnar man hur Linate kommit undan med dessa fel. En mycket intressant dragning. Lunch, shopping sedan var vi framme i Stockholm och bil, buss, tåg, flyg till hemorten vidtog.

 

Har 3-4 april deltagit i två dagars flygsäkerhetsdagar anordnade av SATCA. Varför detta? Skälet till detta återfinns i stadgarna nämligen:  

Att följa utvecklingen inom luftfarten i allmänhet och flygsäkerheten i synnerhet genom att vidmakthålla och stärka goda kontakter mellan föreningen och medlemmarnas tidigare arbetsplatser inom luftfarten samt                                                  

Att bidra till vårdande av luftfartens traditioner inom flygsäkerhetstjänsten. Här kommer en kort sammanfattning av mina intryck. En längre rapport från dagarna samt från årsmötet kommer via mail.

Dag 1. Johan, (stix) informerar om Försvarsmaktens uppgifter i dagsläget. De minnesgoda kommer säkert ihåg den nermontering som skett i försvaret under 1990 samt 2000-talet. Händelser i vår omvärld, Ukraina, Georgien har lett till att man på politisk nivå äntligen insett att en förstärkning av försvarets resurser både personellt samt ekonomiskt måste till. Bra! I korthet innebär detta att en ökad militär förmåga skall uppnås genom:

  • Utbildning samt övningar
  • Förstärkt försvar på Gotland
  • Focus på ”fiberarenan”
  • Ökad rörlighet för våra flygförband

Johan talade om de digitala hotbilder som uppstått. Försvarsmakten kommer för att möta dessa utbilda "digitala soldater" för att i möjligaste mån förminska eller eliminera dessa. Konstaterades att vårt land kan slås ut både militärt samt civilt om inte effektiva motmedel kan sättas in. Något att tänka på vid införande av RTC. En intressant dragning av nuläget inom försvaret. Mycket nerkortad här av mig. Detta kan bli ett föredrag på kommande års- eller höstmöte.

Därefter vidtogs ett avsnitt som handlade om drönare. Ett redan idag stort problem när de okontrollerat dyker upp i närheten av en flygplats. Stängning av luftrummet sker då med förseningar som följd. Ett hot som kommer att eskalera? Planer finns för att frakta både det ena och det andra luftvägen via drönare. Uber nämndes som operatör att skicka paket luftledes via drönare. Hualigen!

Dag 2 inleddes med information om insatser under sommarens bränder vid Älvdalens skjutfält samt Kårböle. Räddningsledare Gunnar berättade ingående om konsten att släcka bränder. Prio ett är att upptäcka dem så fort som möjligt. Detta bör innebära ökade insatser från frivilliga flygkåren när brandfaran är som störst.  Ett uppdrag för MSB om de inte redan har det. Detta "eldfängda" ämne presenterades med stor gnutta humor och en hel del viktiga slutsatser. Även tillkortakommande i kommunikationer mellan deltagare samt andra svagheter berördes. Har man tagit fasta på erfarenheter från 2014. Njaa? När stora resurser genom insatser från helikoptrar, flygplan samt drönare skall samsas inom ett visst område kanske det finns behov av samordningsfunktion via resurser från Ats? Intressant och för framtiden ett scenario att planera för.

Har valt slå ihop de två dagarnas presentationer om simulatorstudier gjorda av forskare för att utröna hur RTC kan tänkas påverka Human-in-the-loop och med bäring på situationsmedvetenhet om/när man arbetar i multiple operations. Detta gjordes genom att presentera en Risk och säkerhetsanalys med bäring på resultat från simulatorstudier. Detta ämne med formler och flödesscheman presenterades på ett akademiskt sätt som min analoga hjärna inte kunde ta emot. En elefant i rummet fanns. Det lilla jag sett av RTC är att utrustningsmässigt har en mycket bra utveckling skett i tornmiljön.  Problemet för den enskilde är att man säger upp sig eller byter arbete hellre än att flytta. Kompetensflykt som kan ta tid att återskapa. Vi har sett detta under 80-talet när IAL erbjöd tjänst för FL. Även flytt till Mellanöstern samt Norge har skett. Nu senast pågår flytt från Sverige till länder i Asien. Detta kommer givetvis även att skapa problem för LFV. Redan nu uppstår personalbrist. Att då skapa turbulens genom att uttala sig mer eller mindre klokt från ledningens sida gör att en tystnadskultur skapas bland medarbetarna. Detta i en tid då alla tankar för lösningar av de problem som finns behövs. Att ett kommunikations-problem uppstår mellan ledning och gräsrötter har aldrig bidragit till förankrade och konstruktiva lösningar. Slutorden från SATCA var att vi inte sett slutet på detta ännu?!

Var precis inne och såg årsbokslutet för LFV.  Ingen rolig läsning. Nettoomsättning 2018, mkr 3 156. Resultat efter finansiella poster, mkr 5. Överskottsmål för företag varierar. För Regioner (landsting) strävar man för att uppnå överskottsmål på 2%. Klart är att man från LFV:s sida måste göra något åt kostnaderna. Att få fram kostnad för RTC-projektet är inte lätt. Hur mycket bidrag från EU, svenska staten? Det jag lyckats få fram är en beräkning gjord av Copenhagen Economics A/S. Denna är förvisso gjord på uppdrag av ACR. Om korrekt till 100% svårt att få fram. Dock kan den kanske ge en fingervisning åt vilket håll det lutar.

Project Investment value in million EUR, LFV Sweden

Remote Tower Centre (RTC) 13 million euro Investment for period 2010–2018.

Expansion of Remote Tower Service 23 million euro Investment for period 2017–2020.

 

Läggas till detta är att man flaggar för en fördyring med 60 miljoner kr från 2019 samt att projektet fördröjs med ytterligare 1 år. Att i detta ekonomiska läge investera dessa pengar i ett projekt som RTC kan anses vågat, speciellt om det inte går att få bemanningen att fungera. Det finns även många redundans-problem att lösa. Till detta återkommer jag.

 

För att inte öka på den polarisering som finns vill jag klargöra att dessa tankar är enbart mina. Även om jag nu sitter på "läktaren" har mina 38 år i LFV givit "vissa" insikter. Är väl känd för att inte undanhålla dessa.

 

Hälsningar

Roger