StadgarSTADGAR FÖR FLYGLEDARVETERANERNA


                             

                                                         

 • 1 UPPGIFT

         Föreningens uppgift är:

         att     under trevliga former främja gemenskap och kamratskap mellan medlemmarna,

         att     följa utvecklingen inom luftfarten i allmänhet och flygsäkerheten i synnerhet genom att vidmakthålla och stärka goda                        kontakter mellan föreningen och medlemmarnas tidigare arbetsplatser inom luftfarten samt                                                   att     bidra till vårdande av luftfartens traditioner inom flygsäkerhetstjänsten.

 

 • 2 MEDLEMSKAP
 • Medlemskap i föreningen kan vinnas av flygledare och f.d. flygledare, som under det aktuella året fyller 55 år eller mer.
 • Medlemskap träder i kraft när fastställd medlemsavgift har erlagts till föreningen.
 • Medlemsnål skall bäras vid våra sammankomster.
 • Medlem, som ej, erlagt medlemsavgift före utgången av löpande verksamhetsår, utesluts ur föreningen.                                                                                                                                                             
 • 3 MEDLEMSAVGIFT

 

        Årsmötet fastställer föreningens medlemsavgift för det påföljande verksamhetsåret. För medlem, som inträder i föreningen                under verksamhetsårets två sista månader, gäller medlemsavgiften även för det efterföljande året.

        Medlem befrias från avgift från det år han/hon fyller 85 år.

 

 • 4 STYRELSE

 

 • Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi samt upprätthåller kontakten med medlemmarna och berörda organ och myndigheter.
 • Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst sex ledamöter.
 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
 • Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är beslutsför när minst, fyra ledamöter, däribland ordföranden eller sekreteraren är närvarande.

 

 • 5 VERKSAMHETSÅR

 

        Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara lika med kalenderåret.

 

 • 6 REVISION   

                                                            

 • Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av vid årsmötet vald revisor.
 • Föreningens räkenskaper och övriga handlingar, som erfordras för revision, skall senast den 15 januari ha överlämnats till revisorn. Revisionsberättelse överlämnas till styrelsen senast den 1 februari.

 

 • 7 SAMMANTRÄDEN

                                                

 • Föreningen skall varje år hålla årsmöte samt därutöver minst en sammankomst.
 • Årsmöte hålls under första kvartalet. Samtliga medlemmar kallas skriftligen senast 14 dagar före årsmötet.
 • Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Beslut vid årsmöte fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Röstning med fullmakt godtas ej.

                                                

     Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

                                                     

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare vid årsmötet.
 4. Val av justeringsman för årsmötesprotokoll.
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Behandling av styrelsens ekonomiska berättelse.
 9. Behandling av revisorns berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 13. Val av ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande, mandattid 1 år.
 14. Val av styrelseledamöter. Halva styrelsen väljs växelvis på två år.
 15. Val av en revisor, mandattid ett år.
 16. Val av en revisorsersättare, mandattid ett år.
 17. Val av två ledamöter i valberedningen, mandattid ett år.
 18. Val av en ersättare i valberedningen, mandattid ett år.
 19. Behandling av frågor väckta av styrelsen.
 20. Behandling av frågor väckta av medlemmar.
 21. Övriga frågor. Endast av informativ karaktär.
 22. Årsmötets avslutande.

 

   Extra sammanträde hålls då styrelsen finner det erforderligt. Kallelse härtill utfärdas på samma sätt som till årsmöte.

 

 • 8 MOTIONER

 

     Motioner till ordinarie årsmöte kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast sex veckor före           årsmötet. Styrelsen yttrar sig över densamma.


 • 9 HEDERSBETYGELSER

 

     Till hedersmedlem (H) kan den kallas som för föreningen har gjort betydelsefulla insatser. Hedersmedlem utses av årsmötet             efter förslag av styrelsen och är befriad från att erlägga medlemsavgift.             

     Hedersmedlem tilldelas medlemsnål med safir (safirnål).    

 

 • 10 STADGEÄNDRING

 

     Beslut om stadgeändring fattas vid ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen. Minst två tredjedelar (2/3) av antalet                     närvarande medlemmar skall biträda ändringsförslaget.

                                                     

 • 11 VALBEREDNING

 

     Valberedningen består av två ledamöter och en ersättare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Det åligger valberedningen       att senast en vecka före årsmötet till styrelsen lämna förslag på kandidater till styrelse och revisor.

 

 

 • 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

 

     Därest fråga om föreningens upplösning väcks vid årsmöte, åligger det styrelsen att vid ett andra årsmöte, där frågan tas upp till       behandling, framlägga förslag till disponering av föreningens tillgångar. Vid vart och ett av årsmötena skall beslutet biträdas av         minst fyra femtedelar (4/5) av antalet närvarande medlemmar.    

                                                                                           

* * * S L U T * * *

 

Fastställda vid årsmötet 1988-05-19.

Reviderad vid årsmötet 2003

Reviderad vid årsmötet 2010-03-16.

Reviderad vid årsmötet 2019-03-14