Senaste nytt samt kallelser


SENASTE NYTT


INFO 3/2019Veteraner, aktuell information för hängmattan.

Här följer en kortfattad information om vad som händer inom EU-staternas Flygsäkerhets-

arbete. Detta ges ut som Styrmedel för de olika staternas arbete.

 

PRESTATIONSSTYRNING FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET (RP 1, RP 2, RP 3)

Inom EU finns en omfattande reglering av leverantörer av flygtrafiktjänster. Här ingår bland annat certifieringskrav, krav på teknisk harmonisering och bildande av funktionella luftrumsblock över nationsgränserna. 

 

EU-kommissionen fastställer också så kallade prestationsplaner med mål för flygsäkerhet, kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet.

 

EU:s långsiktiga mål är att:

  • tredubbla kapaciteten i luftrummet
  • behålla eller förbättra flygsäkerheten oberoende av trafikökningar
  • halvera kostnaderna för flygtrafikledning
  • minska varje flygnings miljöpåverkan med 10 procent.

 

För den första referensperioden, RP1 2012–2014,uppnådde LFV samtliga mål. För innevarande period, RP2 2015–2019, har LFV så här långt uppnått målen under 2015–2017. 2018 klarade LFV målen undantaget miljö och kapacitet för terminal Arlanda. Det mest utmanande målet är att enhetskostnaden för att trafikera det svenska luftrummet ska sänkas med 17 procent under RP2.

 

REFERENSPERIOD 3(RP3) Ett nytt regelverk för den kommande referensperioden, RP3, 2020–2024 har beslutats i december 2018. Det nya regelverket innebär bland annat en striktare styrning av investeringar, men också en utökad möjlighet att ta hänsyn till lokala förutsättningar. Arbetet med att sätta mål för RP3 pågår och väntas bli klart under andra halvan av 2019.

 

Krav på flygsäkerhet, miljö, kapacitet ingår och vissa kan bli svåra att nå. Besparingskrav ingår också med en minskning av unit-rate med 10 % på dessa fem år. 1,9 %/år i fem år. Dessutom skall flygbolagen betala för flugen sträcka och inte enligt den färdplanerade. Lite motsägelsefullt om ATS leder längre väg får man mer betalt till högre kostnad för flygbolagen. Den bedömning man gör från LFV är att de flesta kraven i RP3 kan uppfyllas. Dock sticker de 10% -en ut. Om dessutom en betalning per flugen sträcka innebär lägre intäkter blir det ett ytterligare incitament att ta hänsyn till. Förväntad trafikökning under perioden beräknas att bli 10%. Har man då tagit hänsyn till folks eventuellt mindre flygande pga ”flygskam” miljöhänsyn m.m.

 

Vi svenskar har ju en tendens att överreagera och se tillvaron i mörka färger. För att citera SATCA, det ser mörkt ut i en pessimists ögon och inte särskilt ljust ut i en optimists ögon.

Hur LFV skall klara ut RP 3? Konkurrens mellan olika operatörer, Remote TWR nämns i sammanhanget.

En farhåga som kan ändra på detta är: ”The risk and associated costs of cyber and physical attacks on centralized remote towers is underestimated”. Om denna risk inte omhändertas kan det i längden bli kostsamt.

 

Hur denna ekvation skall gå ihop är det svårt att sia om. Speciellt då vissa politiska partier utmålar flyget som veritabla miljöbovar. Enligt LFV är fakta att Flygtrafiken ger utsläpp av koldioxid globalt med 2,6 %. Detta tillsammans med utveckling av färdvägar optimering av ATS-systemen samt teknikutveckling kan innebära en ytterligare sänkning. En annan ljusning är utvecklingen på bränslesidan. Om det går att öka kapaciteten med att blanda in icke fossila bränslen kan detta  innebära att flyget fortsatt kan utvecklas och vara ett effektivt och miljövänligt alternativ.  

Hoppas vi ses i Sala.

 

Glad svensk normalsommar

 

Uppsala 2019-07-02

 

Styrelsen/ Roger