Info 1 2016

Infobrev 1/2016

Hej!


Årsmötet gick av stapeln den 15–16 mars i år. Mötet samlade denna gång 76 medlemmar samt vår föredragshållare denna gång var Bo Redeborn som talade om sina 10 år i Bryssel. Mötet blev i vanlig ordning en glad tillställning. Presentation av medlemmar som var med för första gången skedde. Parentation över de medlemmar som avlidit inledde dag 2.  Följande personer har avlidit sedan föregående årsmöte: Martin von Siverts, Clas Folin, Gunnar Mossberg, Bo Palmén samt Martin Skoog. Avslut skedde med en tyst minut.


Årsmötet fortsätter sedan enligt utsänd dagordning. Ingen förändring skedde i styrelsen samtliga som var till omval återvaldes. Föreningens verksamhetsplan, ekonomisk berättelse samt revisorns berättelse lades till handlingarna. Förslag till ny budget gick igenom likaså. Inga motioner fanns inlämnade. Informerades om kommande höstmöte. Vi samlas i Göteborg i slutet på september (29-30/9). Program samt kallelse kommer senare. Vi kommer att bo på barken Viking. Besök på Aeroseum samt kustartilleriet finns inplanerat. Dessutom planeras information om Göteborgs historia samt samkväm ombord på Viking. Frågan om Dubai kom upp. F.n. har vi inget att informera om på detta.


LFV har under tio år utvecklat fjärrstyrd flygledning, Remote Tower Services eller RTS. Örnsköldsvik är först med detta. Flygtrafiktjänsten fjärrstyrs för Ö-vik från Sundsvall numera.

LFV och Swedavia har undertecknat en avsiktsförklaring, ett Letter of Intent (LoI), om att utreda förutsättningarna för att etablera fjärrstyrd flygledning RTS på fem svenska flygplatser. De fem flygplatser som kommer att ingå i studien är Malmö, Visby, Östersund, Umeå och Kiruna. Tanken är att kontrollcentralen för de fem flygplatserna ska ligga i anslutning till LFVs kontrollcentral på Arlanda vilket innebär en placering i Stockholmsregionen.

Om utredningen faller väl ut innebär det LoI som LFV och Swedavia har undertecknat att parterna har för avsikt att genomföra en detaljerad förstudie om hur en möjlig introduktion av RTS på Swedavias samtliga flygplatser kan genomföras. Den tidigaste starten av ett RTS för Swedavias flygplatser är under 2018/19.


Alla vi som tjänstgjort på EPN känner fördelar och nackdelar via digital flygtrafiktjänst. Om Swedavias övriga flygplatser kommer att ingå i ett framtida scenario med RTS innebär detta stora förändringar operativt.  En annan aspekt som måste belysas är hur detta kan påverka Försvarsmakten och givetvis även personal-försörjningen.


Även om positiva signaler kommer från Ö-vik med relativt enkel trafikbild får inte arbetet med att få fram en kostnadseffektiv organisation inkräkta på en hög flygsäkerhet i vårt land. Fortsatt måste gälla att flygsäkerheten har högsta prioritet. Om detta går att kombinera välkomna in i flygtrafiktjänstens ”STAR TRECK”.


Då den röd/gröna politiska majoriteten efter valet 2014 ville stänga Bromma senast 2022 tillsatte regeringen en utredning i frågan. Vilken gång i ordningen en utredning om detta skett är för mig just nu obekant, men de är många. Återigen har en utredning om Brommas framtid lagts till handlingarna. Denna gång heter utredaren Anders Sundström (S). Slutsatser i utredningen blir att utredaren inte ser någon framtid för Bromma efter 2038.  Det positiva är att utredaren inte ser någon möjlighet att stänga Bromma förrän Arlanda fått en fjärde bana. Det handlar inte bara om en fjärde bana på Arlanda. En ny terminal samt ökad kapacitet på järnvägen måste även byggas in. Ekonomiska konsekvenser ingår inte i utredningen. De kommer sannorlikt att bli betydande. Med kännedom om hur procedurfrågor handläggs i vårt land kan man säkert spå ett 50-års perspektiv.


Nu kommer föreningens historia fram t.o.m. årsmötet att finnas på vår hemsida. Den finner ni som bekant på: flvet.se.


Uppsala 2016-04-11


Mvh

Styrelsen/  Roger